İCRA – İFLAS HUKUKU

• Türk Vatandaşların Fransa ve Avrupa’nın diğer ülkelerde Açacakları İcra Takipleri

• Yabancıların Türkiye’de Açacakları İcra Taklipleri

• İlamlı İcra

• İlamsız İcra-Borç Senedi Takipleri

• Borca İtiraz

• İstihkak Davaları

• İtirazın Kaldırılması Davaları

• Takibin İptali Davaları

• Menfi Tespit ve İstirdat Davaları

• Takas Davaları

• İpoteğin Paraya Çevrilmesi